+13901808120

tygerzhang@msn.com

首页 > 我们的产品 >护栏配件
减速带 道钉和轮廓标 警示用品 道路标识
防眩板 护栏配件 隔离栏 反光和厚度检测仪
声屏障 标线涂料 玻璃微珠    护栏配件  

 图片

 产品编号

 产品名称

 尺寸

 

 DQS-BXHL-001

两波板

 

 4320MM*310MM*85*3MM
HDG 锌层厚度 : 600g

 DQS-BXHL-002

 4320MM*310MM*85*3MM
喷塑

 

 DQS-BXHL-003

 4320MM*310MM*85*4MM
HDG 锌层厚度 : 600g

 DQS-BXHL-004

 4320MM*310MM*85*4MM
喷塑

 

 DQS-BXHL-005

 

三波板

 4320MM*506MM*85*3MM HDG
  锌层厚度 :600g

 DQS-BXHL-006

 4320MM*506MM*85*3MM 喷塑

 

 DQS-BXHL-007

 4320MM*506MM*85*4MM HDG
  锌层厚度 : 600g

 DQS-BXHL-008

 4320MM*506MM*85*4MM 喷塑

 

 DQS-BXHL-009

 

波板圆立柱

 Diameter 140MM*4.5MM*1750MM   HDG
锌层厚度 : 600g

 DQS-BXHL-010

 Diameter 140MM*4.5MM*1750MM       喷塑

 DQS-BXHL-011

 Diameter 140MM*4.5MM*2350MM   HDG
锌层厚度 : 600g

 DQS-BXHL-012

 Diameter 140MM*4.5MM*2350MM
喷塑

 

 DQS-BXHL-013

 波板方矩管立柱

 

 130MM*130MM*6MM*2540MM HDG
  锌层厚度 : 600g

 DQS-BXHL-014

 130MM*130MM*6MM*2540MM
喷塑

 

 DQS-BXHL-015

 法兰立柱

 

 Diameter:114*4*1200MM
Bas
e:250*250*8MM  HDG
锌层厚度 : 600g

 DQS-BXHL-016

 Diameter:114*4*1200MM
  Bas
e:250*250*8MM  
喷塑

 

 DQS-BXHL-017

方阻块

 

 196MM*178MM*400MM*4.5MM 300MM*70MM*4.5MM HDG
锌层厚度 : 600g

 DQS-BXHL-018

 196MM*178MM*400MM*4.5MM
   300MM*70MM*4.5MM
喷塑

 

 DQS-BXHL-019

 螺栓

 

 M16*170 HDG

 DQS-BXHL-020

 M16*170 喷塑

 

 DQS-BXHL-021

立柱盖

 

 Diameter: 148MM Thickness: 2MM HDG                                                                  

 DQS-BXHL-022

 Diameter: 148MM Thickness: 2MM
喷塑

 

 DQS-BXHL-023

垫片

 

 76MM*44MM*4MM HDG

 DQS-BXHL-024

 76MM*44MM*4MM 喷塑

 

 DQS-BXHL-025

 护栏端头

 

 R160*3MM HDG

 DQS-BXHL-026

 R160*3MM 喷塑

 

 DQS-BXHL-027

背板

 

 320*506*85*4.0MM  HDG
锌层厚度 : 600g

 DQS-BXHL-028

 320*506*85*4.0MM 喷塑

联系方式

+13901808120 tygerzhang@msn.com

请您留言

Copyright © 2022 www.desions.net All rights reserved.
Powered by WANGHAODA | Sitemap